HVORDAN: KONTROLLERE KORROSJON I OPPVARMINGSSYSTEMER

Jeg ønsker å vite hvordan jeg kan forhindre korrosjon av metaller som kobber, aluminium, stål m.fl. i oppvarmingssystemer


Om problemet

Ettersom korrosjon av metaller i et oppvarmingssystem ofte er den faktoren som bestemmer dets nyttige livsløp, og ettersom metaller er sårbare på ulike måter, er det avgjørende viktig å treffe tiltak for å beskytte alt metall mot korrosjon.

Korrosjon vil naturlig oppstå I alle oppvarmingssystemer, og konsekvenser som følge av svikt i fyrkjeler og radiatorer er både driftsforstyrrende og kostbare for boligeiere. De byr også på store problemer for installatører. Det er derfor viktig å forstå årsakene til og virkningene av korrosjon på systemmetaller.

 

Kobber

Ting man bør vite om kobber i oppvarmingssystemer:

 • Kobber er et edelt metall som betyr at det ikke korroderer uten videre, men når det gjør det oppløses ørsmå mengder kobber i systemvannet. Dette fører i sin tur til korrosjon av andre metaller rundt om i systemet. Overskuddstinn og andre agressive forurensere kan forårsake delvis korrosjon av kobber slik at oppløst kobber tilføres systemvannet.
 • Oppløst kobber kan ‘plate ut’ på stål- eller aluminiumsoverflater i systemet, vanligvis i radiatorer eller varmevekslere i kjeler og forårsake lokal korrosjon i form av groper som så resulterer i knappenålshull og leder til utstyrsfeil.
 • Ved første kontakt med oksygenholdig vann skjer det kun en lett generell og uniform korrosjon av kobber. Dette resulterer vanligvis i et passiviserende beskyttende oksidlag som forhindrer videre korrosjon. Problemene oppstår først når korrosjonen fortsetter utover dette stadiet.
 • Lokalt vanns beskaffenhet har betydning for korrosjonens alvorlighetsgrad. Dette betyr, avhengig av vannet:
  • Fortsatt korrosjon av kobber som forårsaker grønne flekker på sanitærkoblinger.
  • Svært lokal ‘groping’ kan oppstå etter kort tids drift og resultere i knapphullskorrosjon og perforering av utstyrsmetall.

 

Aluminium

Aluminiumskorrosjon er ofte den faktoren som bidrar til å gjøre slutt på levetiden for et oppvarmingssystem.

Ting man bør vite om aluminiumi oppvarmingssystemer:

 • Det er et av de mest brukte systemmetallene i private oppvarmingssystemer. Dette fordi det har stor varmeledningsevne, er lett og forholdsvis billig. Det blir derfor ofte benyttet i produksjon av høyeffektive fyrkjeler og radiatorer.
 • Det er naturlig motstandsdyktig mot korrosjon på grunn av en beskyttende film av overflateoksid. Brekkasjer i denne filmen av agressive forurensende stoffer kan føre til lokal korrosjon.
 • Aluminiumskorrosjon oppstår på små, lokale områder og resulterer i groper i metalloverflaten. Disse kan raskt utvikle seg til perforeringer og utstyrsfeil.
 • Den før nevnte beskyttende filmen er følsom ikke bare for aggressive forurensere, men også for endringer i vannets surhetsgrad (pH). Det er kritisk viktig at pH-verdien holdes på mellom 6,5 og 8,5, som er optimal for minimalisering av aluminiumskorrosjon.
 • Vann som er gjort bløtt via base-exchange har en korroderende effekt på aluminium. Dette betyr at dersom ikke systemet har blitt behandlet med en passende korrosjonsinhibitor som for eksempel Sentinel X100 Inhibitor, bør bruk av slikt vann unngås.

 

Stål

Ting man bør vite om ståli oppvarmingssystemer:

 • Bløtt stål korroderer lett i kontakt med vann og oksygenog rikelige mengder med jernoksid kan dannes. Dette utskilles i systemvannet og ødelegger ventiler og andre bevegelige deler og ender som voluminøst svart slam i radiatorer og varmevekslere.
 • Jernoksid danner også korrosjon under avsetningslag som utvikler seg videre som følge av tilførsel av oksygen. Dette fører til en fortrinnsvis lokal korrosjon med utstyrssvikt som resultat. Dette skjer fordi korrosjon under avsetningslag ofte utvikler seg til gropkorrosjon som raskt kan føre til perforeringer av metallet.
 • Rustfritt stål er en legering som kan beskytte seg selv med et effektivt tynt oksidlag. Likevel kan agressive forurensende substanser penetrere dette laget og forårsake lokal korrosjon, groping og eventuelt perforering.

The solution

Beskyttelse av et oppvarmingssystem og alle dets metallkomponenter mot disse typene av korrosjon er så enkelt som dette:

 

 1. Sikre forsiktig og korrekt installasjon og oppstart (eller vedlikehold) av systemet for å minimalisere tilfeller av forurensing som for eksempel overskuddstinn eller eksisterende korrosjonsavsetninger.
 2. Når du er sikker på at du arbeider med et rent system tilsetter du en korrosjonsinhibitor av høy kvalitet, som for eksempel Sentinel X100 Inhibitor.
 3. Sjekk at inhibitoren har blitt dosert til riktig nivå slik at løpende beskyttelse er ivaretatt.

 

Med sin TripleTech™ antikorrosjonsteknologi beskytter Sentinel X100 Inhibitor alle de mest brukte systemmetallene mot skadevirkningene av korrosjon. Den passer også for bruk i bløtt vann.


Products related to this guide: