For eldre oppvarmingssystemer

Sentinel X400 High Performance Cleaner er spesielt utviklet for rensing av eldre oppvarmingssystemer. Det er en syrefri behandling som gjenoppretter sirkulasjonen i radioatorer og røropplegg. Dens hensynsløst effektive formel fjerner magnetittslam, fjerner kalde flekker på radiatorer og gjenoppretter korrekt varmedistribusjon.

Nøkkelegenskaper

 • Gjenoppretter systemer som hemmes av sirkulasjonsproblemer
 • Eliminerer kalde flekker på radiatorer
 • Preparerer eldre systemer for installasjon av nye komponenter
 • Har en syrefri oppskrift som ikke forårsaker mikroskopiske lekkasjer
 • Kan benyttes i alle typer indirekte oppvarmingssystemer inkludert slike som inneholder aluminium

Sentinel X400 High Performance Cleaner gjenoppretter en jevnere varmedistribusjon ihuset, varmer opp boligen bedre, samtidig som den reduserer utgiftene. Revitalisering av et gammelt oppvarmingssystem er en mer kostnadseffektiv måte å tilføre oppvarming til en eiendom på enn å installere et helt nytt system.

Rensing av et gammelt system før installasjon av en ny komponent forlenger også den nye komponentens effektive levetid, enten det dreier seg om en radiator, fyrkjele, redusert vedlikehold eller utskiftingsutgifter.

1 liter med Sentinel X400 er tilstrekkelig til å behandle et typisk husholdningssystem på 8 til 10 radiatorpaneler. Større systemer skal doseres med 2 liter. For å rengjøre et eksisterende system i samsvar med BS7593, skal Sentinel X400 sirkuleres, fortrinnsvis ved normal operasjonstemperatur, med alle ventilene åpne og pumpen satt til maks gjennomstrømming i en kort periode på 2 timer eller inntil tilfredsstillende ytelse er gjenopprettet.

Der systemene er svært dårlige, anbefales en lengre periode med sirkulering (d.v.s. opp til 4 uker, men produktet vil ikke åpne et blokkert rør. Det er ikke noen tidsbestemt grense for tiden produktet trygt kan stå i systemet.

Hurtigvask kan utføres hvis Sentinel X400 brukes i sammenheng med en strømdrevet skylleenhet.

Skyll systemet før påfylling å behandle det met Sentinel X100 tilsetning, eller Sentinel X500 tilsatt frostvæske.

Åpne systemer: Dosering via F&E sisternen, via et by-pass-system eller en egnet Sentinel doseringsbeholder.

Lukka systemer: Hvis systemet er tomt, tilsett via et tilgjengelig punkt før fylling. Hvis full, bruk en Sentinel doseringsbeholder til å injisere via fyllesløyfen eller annet åpningspunkt.

I Informasjonen som er gitt på neste side gjør det mulig å overholde forskrifter om kontroll av helsefarlige stoffer (Forskrift om farlige stoffer). Fullstendig sikkerhetsdatablad er tilgjengelig ved forespørsel.  

 Sentinel X400 High Performance Cleaner
 En vannløselig væske av syntetiske organiske polymere.

Usteende

Gul til brun væske

Lukt

Mild

Egenvekt

1, 02 (20°C)

pH (konsentrasjon)

7 (omtrent)

Frysepunkt

-1°C
Helsefare
 • Skal ikke brukes i tappe vannsystemer.

 • Er ikke betraktet som helsefarlig.

Førstehjelp

Hvis huden utsettes
Vask umiddelbart med mye vann. Hvis irritasjon utvikles, oppsøk lege.

Hvis huden utsettes
Vask umiddelbart godt med rennende vann. Hold øyelokkene fra hverandre. Oppsøk lege.

Ved inntak
Gi personen mye å drikke. Påskynd IKKE oppkast!! Oppsøk lege.

Håndtering
 • Unngå kontakt med hud og øyne.
 • Holdes utenfor rekkevidden av barn og dyr.
 • Vask den tomme beholderen godt med vann før avhendelse.
Lager
 • Hold beholderen godt lukket.
 • Lagre på et kjølig, godt ventilert område.
SølSkyll søl med mye vann og vask av før kasting.
Brann/eksplosjonsfareIkke-brennbart